Archiv rubriky: Pozvánky

Pozvánky na členské schůze

Pozvánka na 11. shromáždění SVJ středa 19. 6. 2024 od 19:00 hod

Pozvánka v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 11. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 19. 6. 2024 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 1. Zahájení
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Hlasování o vyplacení výnosů z pronájmů nebytových prostor za rok 2023
 4. Hlasování o financování rekonstrukce TZB rozvodů v domě
 5. Různé
 6. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz.

za výbor

Csaba Farkas – předseda výboru

Pavla Rychtářová – místopředsedkyně výboru

V Praze 3. 6. 2024

 

Pozvánka na 10. shromáždění členů SVJ 28.02.2024

Pozvánka na shromáždění členu SVJ v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 10. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28.2.2024 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 1. Zahájení
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2023
 4. Hlasování o zakázce na rekonstrukci TZB rozvodů v domě
 5. Závěr

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Zasedání shromáždění bude předcházet důležitá informační schůzka k rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, plynu a vzduchu v domě, která se bude konat ve čtvrtek 15.2.2024 od 19:00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu. Schůzky se zúčastní majitel firmy SIMON, která vyhrála výběrové řízení v BD Machkova 1644, který zodpoví všechny otázky týkající se rekonstrukce rozvodů.

za výbor

Csaba Farkas                                                                                 Pavla Rychtářová

V Praze 2.2.2024

 

 

Pozvání na 9. zasedání shromáždění , které se koná ve středu 28.6.2023

Pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

přijměte, prosím, pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 28.6.2023 od 19:00 v společenské místnosti v suterénu domu. Jedná se o specifické zasedání, protože má na programu jenom jeden hlavní bod a to „Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.“

Při revizi plynových rozvodů v září minulého roku revizní technik v revizní zprávě kromě jiného uvedl, že stoupající plynovody jsou zkorodované při průchodech stropními konstrukcemi mezi jednotlivými byty i v instalačních šachtách, dále není (plynovod) opatřen v celé délce ochranným nátěrem a že doporučuje rekonstrukci plynovodu. Tato zpráva nás vedla k uvažování o rekonstrukci všech rozvodů TZB (technického zabezpečení budov) v domě, jelikož i odpadové trubky se blíží ke konci své životnosti a jejich výměnu doporučil i auditor v posudku technického stavu budovy z roku 2020. Spojili jsme se v této věci se zástupci vedlejších vchodů s tím, že bychom mohli rekonstrukci provést společně. Při společných jednáních vyvstala také otázka stavu vzduchotechnických rozvodů a jejich rekonstrukce. Protože prostřední vchod již měl kontrolu rozvodů za sebou a vycházeli jsme z představy, že stav rozvodů bude vzhledem k stejnému stáří a technologickému postupu při výstavbě obdobný, že jejich zjištění se budou použitelné i pro nás. A protože jsme byli informováni, že jejich rozvody vzduchotechniky jsou ve špatném stavu, že bude nutná i jejich výměna. Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto rozvodů obsahuje i rakovinotvorný azbest dostali jsme se do bodu, kdy se začala plánovat rozsáhlá, finančně náročná (cca 5.000.000 Kč/vchod) a i na bezpečnost náročná rekonstrukce stoupaček. S tím souvisela i potřeba vypracování projektu, a proto proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace. Pro náš vchod by se jednalo o částku cca 190.000 Kč.

V úterý 21.6.2023 byl proveden kamerový průzkum šesti vzduchotechnických šachet našeho domu, kterému byl přítomen také člen našeho SVJ pan Formánek, odborník s více než padesátiletou praxí v oboru vzduchotechniky, který se nabídl, že by průzkum dozoroval a spoluvytvořil řešení stavu rozvodů. Průzkum ukázal, že i když jsou naše šachty zanesené a na některých místech blokované zbytečně dlouhými trubkami vedoucími k ventilátorům, pravděpodobně nebude nutná jejich výměna. Každopádně ale, aby byl systém funkční a zdraví neohrožující, bude nutné ho vyčistit, osadit moderními ventilátory s elektrickou zpětnou klapkou a ošetřit nátěrem proti uvolňování azbestu, ke kterému na několika poškozených místech může docházet.

Toto zjištění změnilo původní plán rekonstrukce rozvodů v domě. Ve výše popsané variantě by nedošlo k bourání čelných stěn instalačních šachet, protože by se nelikvidovaly stávající vzduchotechnické rozvody, a tak výměna ostatních rozvodů by byla jednodušší, a i finančně méně náročná. A zároveň vyvstala otázka hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Protože k této změně došlo na poslední chvíli, nebudeme hlasovat o konkrétní variantě projektu. Pan Ing. Nigoš, který vyhrál výběrové řízení na zpracování projektu, bude zasedání přítomen a je připraven zodpovědět Vaše dotazy ohledně rekonstrukce rozvodů. To bude hlavní náplní zasedání.

Na závěr Vám chci říct, že prioritou pro výbor vždy bylo, aby náš dům byl plně funkční a v první řadě bezpečný. Otázka bezpečnosti je pro nás prioritou bez ohledu na to, jak finančně náročná by jakákoli změna byla. Proto je jednou z variant i výměna vzduchotechnických rozvodů obsahujících azbest, která, jak už jsem zmínil, by byla nesmírně finančně i technologicky a organizačně náročná. Jsem přesvědčen, že bychom to zvládli (způsobů, jak financovat rekonstrukci, tak, aby to nikoho ekonomicky nezruinovalo je vícero). Nicméně existuje-li alternativa, která zadání na funkčnost a bezpečnost také splňuje, doporučíme samozřejmě finančně méně náročné řešení. O výsledku ale rozhodujeme všichni spolu na zasedání, a proto Vás znovu vyzývám, abyste se i tohoto 9. zasedání zúčastnili, i když o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě hlasovat nebudeme –  zjištění nových skutečností vyžadují delší čas na zapracování do výsledné podoby rekonstrukce. Také není v mých silách Vám všechno, co bych Vám chtěl sdělit a co byste měli vědět, tady popsat, a i proto Vám doporučuji se zasedání zúčastnit.

Na setkání s Vám se za výbor SVJ Machkova 1645 těší

Csaba Farkas

předseda výboru

Pozvánka na 9. shromáždění SVJ 28. 6. 2023

Pozvánka na 9. shromáždění v PDF

POZVÁNKA

 

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 9. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28. 06. 2023 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 

 1. Zahájení
 2. Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.
 3. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz

 

za výbor

Csaba Farkas                                          Pavla Rychtářová

předseda výboru                                      místopředsedkyně výboru

V Praze 09. 06. 2023

Pozvánka 8. shromáždění SVJ

Pozvánka 8. shromáždění SVJ v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 8. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 01.03.2023 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 1. Zahájení
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2022
 4. Rekonstrukce rozvodů v domě
 5. Odměny za práci pro SVJ
 6. Volba členky/člena výboru SVJ
 7. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
 8. Různé
 9. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz

 

za výbor

 

Csaba Farkas                                      Pavla Rychtářová

předseda výboru                             místopředsedkyně výboru

 

V Praze 14.02.2023

Informace k 7. zasedání shromáždění vlastníků

Informace k 7. zasedání shromáždění vlastníků v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,
rád bych Vás touto cestou pozval na 7. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se bude konat ve středu4.5.2022 od 19:00 ve společenské místnosti v suterénu domu. Protože poslední zasedání shromáždění, které se konalo 22.9.2021, nebylo usnášeníschopné, program víceméně kopíruje body 6. zasedání. V tomto dopise Vám předkládám bližší informace k těmto bodům. Snad to usnadní samotný průběh zasedání a také pomůže
v rozhodování těm, kteří se nechají na zasedání zastupovat prostřednictvím plné moci.

Bod č. 2 Zpráva o hospodaření

Naše paní účetní nám pro potřeby zasedání vypracuje aktuální přehled vycházející z účetnictví SVJ. Důležitým údajem je momentální zůstatek na bankovním účtu SVJ: cca 1.668.000, Kč. SVJ má i dlužníky na dlužné částky jsou včas upozorňováni, uzavíráme dohody o splátkových kalendářích a v jednom případě jsme účastníci exekučního řízení.

V nejbližší době nás čeká jenom jedna větší investice a to výměna vodoměrů a měřičů tepla v celkové hodnotě 173.000, . Výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy. Byla vybrána stávající firma Techem, která i díky použití stávajících rádiových modulů u vodoměrů mohla nabídnout nejlepší cenu. Podrobnostem celé problematiky měření spotřeb se budeme věnovat přímo na zasedání.

K diskusi bude znova také navrhované zvýšení odvodů do tzv. Fondu oprav ze současných 7,Kč/m2/měsíc na 15,Kč/m2/měsíc (tzn. navýšení v garsonkách o cca 358,Kč/měsíc, v bytech 3+kk o cca 514, Kč/měsíc a v bytech 3+1 o 704,Kč/měsíc) nebo o něco menší navýšení, jak vyplynulo z diskuse na posledním zasedání.
Každopádně bychom měli na všeobecné navyšování cen rozumně reagovat.

Bod č. 3 Schválení účetní závěrky za rok 2021

Účetní závěrka k schválení je přílohou č. 1 tohoto dopisu. V případě potřeby vysvětlení vhoďte, prosím, svůj dotaz do schránky SVJ a na shromáždění Vám bude odpovězeno.

Bod č. 4
Odměny za práci pro SVJ.
V tomto bodě znovu otevřeme diskusi k už jednou předloženému návrhu odměňování práce pro SVJ, jak práce ve výboru a kontrolní komisi SVJ, tak i práce údržbáře. Pro připomenutí je zde shrnutÍ:

Výbor navrhuje, aby odměna za práci ve výboru sestávala ze tří složek: 1. základní složka ve výši 1.000, Kč/měsíc hrubého pro každého člena výboru, jako paušální částka za převzetí odpovědnosti vedení SVJ a za připravenost být ostatním členům SVJ k dispozici. 2. proměnlivá složka až do výše 4.000, Kč/měsíc
hrubého pro každého člena výboru za odvedenou práci v závislosti na množství práce pro SVJ v daném měsíci. 3. bonusová složka až do výše 10.000, Kč/rok hrubého pro každého člena výboru podle práce nad rámec běžné agendy v daném roce a spokojenosti shromáždění s prací výboru. S tím souvisí také návrh na navýšení měsíčních záloh na režii ze současných 400, /byt na 550, /byt. To je částka, která by měla pokrýt režijní náklady s výše uvedenými navrhovanými pravidly odměňování při zachování stávající výše dalších režijních poplatků (pojištění domu, vedení účetnictví, poplatek správcovské firmě). Pozn.: počítáno pro případ 3členného výboru. Odměna členům kontrolní komise by sestávala ze dvou složek: 1. základní 1.000, Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise a 2. proměnlivá složka, a to až do výše 3.000, Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise podle skutečně odvedené práce. V případě údržbáře navrhujeme odměňování ve výši 250, Kč/hodina hrubého při jednotlivých úkonech nebo se dohodnout na paušální měsíční částce v případě dlouhodobé spolupráce kolem 6.000,Kč/měsíc.

V tomto bodě výbor také navrhne odsouhlasení zatím nevyplacených dodatečných odměn pro členy výboru
SVJ za práci jak v roce 2020 tak i v roce 2021.

Zatím bylo za 2020 vyplaceno: pan Farkas 16.000, Kč hrubého, paní Rychtářová 39.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 12.500, Kč hrubého.
Návrh odměn nad rámec běžné agendy je nasledující: pan Farkas 16.000, hrubého, paní Rychtářová 16.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 5.000, Kč hrubého. Při odsouhlasení navrhnutých odměn by to znamenalo, že na každý byt připadá měsíčně za rok 2020 cca 158, Kč na odměny
pro členy výboru.
Zatím bylo za 2021 vyplaceno: pan Farkas 29.600, Kč hrubého, paní Rychtářová 34.100, Kč hrubého, paní
Vágnerová 18.850, Kč hrubého.
Návrh odměn nad rámec běžné agendy je nasledující: pan Farkas 10.000, hrubého, paní Rychtářová 10.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 2.000, Kč hrubého. Při odsouhlasení navrhnutých odměn by to znamenalo, že na každý byt připadá měsíčně za rok 2021 také cca 158, Kč na
odměny pro členy výboru.

Bod č. 5
Volba členů výboru SVJ
Oproti minulému období došlo k jistému posunu. Jelikož navrhovaná změna počtu členů výboru na 5 nenašla oporu u členů SVJ, zůstává v platnosti původné znění stanov, které určuje počet členů výboru na 3. Do této chvíle se o práci ve výboru rozhodli ucházet současný předseda výboru pan Farkas (mandát mu končí již 27.4.2022), současná místopředsedkyně výboru paní Rychtářová a členka SVJ paní Doležalová. Kandidátka na
členy výboru je ale otevřená až do momentu hlasování. Každý kandidát/ka dostane na zasedání prostor promluvit k zhromáždění o svých představách práce ve výboru SVJ.

Bod č. 6
Volba členů kontrolní komise
Počet členů kontrolní komise je stanovami SVJ určen na 3. Zatím se v našem SVJ kontrolní komisi nepovedlo personálně obsadit. V současné chvíli ale o práci v kontrolní komisi projevil zájem člen SVJ pan Pudil. Nenajde li se nikdo další, kdo by kandidoval, asi by bylo dobré nejdřív odsouhlasit změnu stanov a to výměnou kontrolní komise za institut kontrolora. Článek VIII by mohl znít následovně:

Článek VIII

Kontrolor

(1) Kontrolor je kontrolním orgánem společenství a je oprávněn: a) kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů, b) nahlížet svým pověřeným členem do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné
informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.

(2) Kontrolor odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcíchprovedených kontrol či revizí; je nezávislý na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává vsouladu se stanovami a právními předpisy; zjistíli nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a nejsouli
nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

(3) Funkce kontrolora není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu.

(4) Kontrolor je volen a odvoláván shromážděním.

(5) Funkční období kontrolora je pět let.

(6) Kontrolor ve své působnosti zejména: a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami a jinými právními předpisy, b) podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění, c) je oprávněn účastnit se jednání výboru; za tím účelem je oprávněn požádat výbor o zasílání
pozvánek na schůze výboru spolu s podklady zasílanými členům výboru, d) navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a navrhuje opatření vč. termínů k jejich odstranění, e) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru předkládané na shromáždění.

Bod č.
7 Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
V současné době stanovy SVJ zmiňují povinnosti členů SVJ v souvislosti s rekonstrukcí v bytech v bodě 3.11.:
Člen společenství má povinnost zejména předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že stavebně upravuje svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.
Nepřímo ale také např. v bodě 3.5.:

Člen společenství má povinnost zejména zdržet se jednání, jímž by ztížil užívání jednotky nebo společných částí jiným vlastníkům jednotek a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek, provádět
úpravy společných částí jen se souhlasem společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě.

nebo také v bodě 3.6.:

Člen společenství má povinnost zejména odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž do domu umožnil vstup, případně nahradit náklad společenství na tento účel vynaložený.

Rekonstrukce bytů byly vždy problémovým aspektem soužití v bytových domech. Vyžadují notnou dávku pochopení na obou stranách jak na straně stavebníka, tak i jeho sousedů. Pro co nejhladší průběh rekonstrukcí je dobré mít v stanovách jasně definovaná pravidla, která nebudou nepodloženě omezovat
stavební práce ale zároveň ochrání ostatní obyvatele domu. Otevřeme tedy prozatím diskusi na toto téma, abychom na nejbližším (8.) zasedání mohli zkusit dohodnutá pravidla zavést do stanov. Jedná se např. o dny a hodiny pro provádění hlučných prací, informace o časovém harmonogramu prací, složení „kauce“ pro případné škody, povinnost denně uklízet rekonstrukcí znečištěné společně užívané prostory apod.

Bod č.
8 Kamerový systém v domě
Téma, které také souvisí s předcházejícím bodem. Jedním ze způsobů jak ochránit majetek a také do jisté míry i zajistit bezpečnost v domě je instalace kamerového systému. Tento způsob má své zastánce i odpůrce.
Diskuse dá prostor o kladech a záporech takového řešení debatovat a zjistit, jestli se poměr obou táborů od
posledního hlasování před několika lety nezměnil. Materiál (převzatý z internetu) k tématice je přílohou č. 2 tohoto dopisu.

Bod č. 9 Různé

Je toho hodně, co si potřebujeme sdělit a není v mých silách to vše vypsat v tomto dopise. Poprosím Vás tedy, abyste přišli na 7. zasedání shromáždění našeho SVJ a podíleli se tak na rozhodování o důležitých záležitostech. Byla by škoda, kdyby zasedání znovu bylo neusnášeníschopné. Nemluvě o tom, že bychom se dostali do nepříjemné situace ohledně nefunkčního výboru vzhledem k tomu, že funkční období dvou členů končí (v čase, když tyto řádky čtete, tak už nejspíš skončilo) 27.4.2022. V případě, že se nemůžete zasedání zúčastnit, využijte, prosím, možnosti nechat se zastupovat prostřednictvím plné moci. Formulář také naleznete v příloze
tohoto dopisu.

Srdečně Vás všechny za výbor SVJ zdraví

Csaba Farkas

předseda výboru

V Praze 27.4.20

Pozvánka na shromáždění vlastníků 4.5.2022 v 19hod

Pozvánka na shromáždění vlastníků v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé,

výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 7. zasedání shromáždění,

které se bude konat ve středu 04.05.2022 v 19:00 hod.

v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

POŘAD ZASEDÁNÍ

 1. Zahájení
 2. Zpráva o hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky za rok 2021
 4. Odměny za práci pro SVJ
 5. Volba členů výboru SVJ
 6. Volba členů kontrolní komise
 7. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
 8. Kamerový systém v domě
 9. Různé
 10. Závěr

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství se s podklady týkajícími se pořadu zasedání

mohou seznámit u předsedy výboru.

(tel. 732 825 199, byt č. 36, e-mail: svj-machkova1645@seznam.cz)

Za výbor

Csaba Farkas – předseda výboru

Pavla Rychtářová – místopředsedkyně výboru

V Praze dne 19.04.2022

Pozvánka na 6. zasedání shromáždění 22.9.2021 v 19.00

Pozvánka na 6. zasedání shromáždění v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé,

výbor SVJ Machkova 8/1645 vás srdečně zve na 6. zasedání shromáždění,

které se bude konat ve středu 22.9.2021 v 19.00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o hospodaření.
 3. Odměny za práci pro SVJ.
 4. Volba členů výboru SVJ.
 5. Volba členů kontrolní komise.
 6. Různé.
 7. Závěr.

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství se mohou s podklady týkajícími se programu zasedání seznámit u předsedy výboru.

(tel. 732 825 199, byt č. 36, e-mail: svj-machkova1645@seznam.cz)

UPOZORNĚNÍ: V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Prosíme, zvažte účast pouze jednoho zástupce za bytovou jednotku. Děkujeme.

Za výbor

Csaba Farkas Pavla Rychtářová

předseda výboru místopředsedkyně výboru

V Praze dne 7.9.2021

www.machkova1645.cz