Archiv rubriky: Oznámení

Různá oznámení týkající se SVJ

Podklady k 8. shromáždění SVJ

Podklady k 8. shromáždění SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

nejdříve bych Vám rád  – i když opožděně – popřál vše dobré do roku 2023, hodně zdraví a spokojenosti.

Srdečně Vás zvu na 8. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 01.03.2023 v 19:00 hod. v jednací místnosti v suterénu domu. Níže Vám předkládám podklady k některým bodům pořadu zasedání.

 

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2022

V pondělí 27.02.2023 bude hotová a na webových stránkách www.machkova1645.cz zveřejněná účetní závěrka za rok 2022. V případě otázek se můžete obrátit na naší účetní paní Nevědělovou prostřednictvím e-mailu na adresu nevedelova@centrum.cz.

 1. Rekonstrukce rozvodů v domě

Jak vyplynulo ze zprávy technického auditora v roce 2020, zejména rozvody kanalizace a vzduchotechniky je nutné v době max do 5 let vyměnit. Podobně se o rozvodech plynu vyjádřil revizní technik. Na základě toho jsme společně se zástupci vedlejších vchodů (v mnohém řeší obdobné nebo totožné situace jako my) začali zjišťovat bližší informace ohledně výměny jak svislých, tak i ležatých rozvodů v našich domech. Jelikož je informací ohledně této oblasti mnoho, v tomto dopise se omezím jenom na konstatování, že se bude jednat o rekonstrukci velikého rozsahu za cenu odhadem 5.000.000 Kč/vchod. Tyto prostředky navrhujeme řešit bankovním úvěrem, což ve výsledku znamená nejen pravidelnou měsíční splátku připočtenou k současným odvodům do tzv. fondu oprav a zálohám na služby, ale také navýšení odvodu do fondu oprav. Protože možností výpočtů a způsobů splácení půjčky je vícero, budeme se tomu podrobně věnovat na zasedání.

 1. Odměny za práci pro SVJ

V roce 2022 bylo na odměnách za práci pro SVJ vyplaceno dohromady 96.629 Kč hrubého (předseda výboru pan Farkas 42.500 Kč, místopředsedkyně výboru paní Rychtářová 39.629 Kč, členka výboru paní Vágnerová 5.000 Kč (5 měsíců) a členka výboru paní Doležalová 9.500 (8 měsíců)). Výbor navrhuje odměnit také kontrolora pana Pudila částkou 2.400 Kč hrubého. Dohromady by tak na byt připadla částka 150 Kč měsíčně. Výbor navrhne usnesení ohledně pravidel odměňování za práci v orgánech SVJ v rozsahu, jak už bylo několikrát avizováno:

 1. paušální částka 1.000 Kč hrubého měsíčně pro člena/členku výboru
 2. pohyblivá částka do výše 4.000 Kč hrubého měsíčně pro člena/členku výboru dle množství práce
 3. bonusová částka do výše 10.000 Kč hrubého pro člena/členku výboru podle práce nad rámec běžné agendy a podle spokojenosti shromáždění s prací člena/členky výboru
 4. paušální částka 1.000 Kč hrubého ročně pro kontrolora
 5. pohyblivá částka do výše 3.000 Kč hrubého ročně pro kontrolora dle množství práce

 

 1. Volba členky/člena výboru SVJ

Paní místopředsedkyni výboru paní Rychtářové končí funkční období 21.03.2023, a proto je potřebné buď zvolením obnovit její mandát nebo zvolit nového člena nebo novou členku výboru. Výbor doporučuje paní Rychtářovou znovuzvolit z důvodu absolutní spokojenosti s prací paní Rychtářové. Její organizační schopnosti, systematická práce a důslednost jsou obrovským přínosem pro naše SVJ. V případě, že by o práci ve výboru projevil zájem někdo další, prosím o přípravu krátkého představení se na zasedání, aby byla volba podložena seznámením se s kandidátem nebo kandidátkou.

 1. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů

31.05.2022 se konala schůzka členů a členek našeho SVJ ohledně pravidel provádění rekonstrukcí v bytech. Ze schůzky vyplynulo několik pravidel, které bychom měli zakotvit v stanovách SVJ:

Hlučné práce (včetně např. vrtání poliček, sestavování nábytku apod.): všední dny od 8:00 do 18:00 hod., sobota od 9:00 do 15:00 hod. (bez bouracích a vrtacích prací), neděle a svátky vůbec

Zajištění úklidu společných prostor: chodba v patře, výtah/schodiště, přízemí, vchod do domu, případně znečištěné okolí domu (chodníky, trávníky atd.) denně

Zabezpečení výtahu proti poškození: oblepení kartonem apod., stěny, podlaha, dveře

Zabezpečení podlah a zdí pater proti poškození: používat rudl, kolečka, pokrýt podlahy, ochránit stěny, rohy

Zákaz odkládání věcí ve společných prostorách: z bezpečnostních důvodů nesmí být žádné věci odložené ve společných prostorách, je možnost dohodnout se s výborem SVJ na krátkodobé využití volných prostor ve sklepě

Odvoz sutin, odpadu, starého vybavení bytu, nábytku atd.: do přistaveného velkoobjemového kontejneru, nesmí být na trávníku, chodníku apod. v žádném případě neodkládat do kontejnerů na komunální odpad, ani vedle v okolí prostoru kontejnerového stání, využít sběrné dvory, na nábytek možno využít VOK zdarma poskytovaný MČ Praha 11 dle rozpisu

Oznámení od kdy do kdy, kontakty: informovat výbor min. 20 dní předem včetně kontaktů, (firma, jméno, e-mail, telefon) na osobu odpovědnou za stavební/stěhovací práce a na sebe, vyvěsit na nástěnku min. 7 dní předem včetně kontaktů viz výše

Po dokončení rekonstrukce doložení revizních zpráv (elektro, voda, plyn)

Prohlášení stavebníka: aby nedošlo ke sporům ohledně povinností a zodpovědnosti stavebníka směrem k sousedům a domu jako takovému, před zahájením prací stavebník podepíše prohlášení vymezující povinnosti a zodpovědnosti stavebníka

Odpovědnost za vzniklé škody: zatím není ale jasné, jak je možné případně sankcionovat nedodržení pravidel. Návrhy na vratnou kauci, nebo různé sankce jsou kontroverzní, jelikož dokazování viny za škodu jako i její vyčíslení není jednoduché a právně velice těžko vymahatelné.

 1. Různé

V tomto bodě Vás, kromě jiného, budu informovat o žádosti o instalaci připojení datového kabelu firmy T-Mobile spolu s kompenzací za takové připojení a požádám Vás o hlasování o povolení k takovéto instalaci.

Dále v tomto bodě bude prostor k prodiskutování řešení způsobu parkování v naší ulici, které opakovaně budí vášně.

Tento bod také dává prostor na ostatní otázky a témata, které nejsou zahrnuta v předcházejících bodech.

Jak je vidět, k projednání je toho hodně, a i tentokrát půjde o důležité rozhodování. Věřím, že jestli to jenom trochu bude pro Vás možné, využijete příležitost zúčastnit se zasedání a převzít svůj díl zodpovědnosti za náš dům a bydlení v něm. V případě, že se zasedání zúčastnit nemůžete, máte možnost se nechat zastupovat. Pro takový případ najdete k tomuto dopisu přiložený formulář plné moci.

Na setkání s Vámi se těší

 

Csaba Farkas                                                                                                                                   V Praze 24.02.2023

předseda výboru SVJ Machkova 1645

Informace k 7. zasedání shromáždění vlastníků

Informace k 7. zasedání shromáždění vlastníků v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,
rád bych Vás touto cestou pozval na 7. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se bude konat ve středu4.5.2022 od 19:00 ve společenské místnosti v suterénu domu. Protože poslední zasedání shromáždění, které se konalo 22.9.2021, nebylo usnášeníschopné, program víceméně kopíruje body 6. zasedání. V tomto dopise Vám předkládám bližší informace k těmto bodům. Snad to usnadní samotný průběh zasedání a také pomůže
v rozhodování těm, kteří se nechají na zasedání zastupovat prostřednictvím plné moci.

Bod č. 2 Zpráva o hospodaření

Naše paní účetní nám pro potřeby zasedání vypracuje aktuální přehled vycházející z účetnictví SVJ. Důležitým údajem je momentální zůstatek na bankovním účtu SVJ: cca 1.668.000, Kč. SVJ má i dlužníky na dlužné částky jsou včas upozorňováni, uzavíráme dohody o splátkových kalendářích a v jednom případě jsme účastníci exekučního řízení.

V nejbližší době nás čeká jenom jedna větší investice a to výměna vodoměrů a měřičů tepla v celkové hodnotě 173.000, . Výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy. Byla vybrána stávající firma Techem, která i díky použití stávajících rádiových modulů u vodoměrů mohla nabídnout nejlepší cenu. Podrobnostem celé problematiky měření spotřeb se budeme věnovat přímo na zasedání.

K diskusi bude znova také navrhované zvýšení odvodů do tzv. Fondu oprav ze současných 7,Kč/m2/měsíc na 15,Kč/m2/měsíc (tzn. navýšení v garsonkách o cca 358,Kč/měsíc, v bytech 3+kk o cca 514, Kč/měsíc a v bytech 3+1 o 704,Kč/měsíc) nebo o něco menší navýšení, jak vyplynulo z diskuse na posledním zasedání.
Každopádně bychom měli na všeobecné navyšování cen rozumně reagovat.

Bod č. 3 Schválení účetní závěrky za rok 2021

Účetní závěrka k schválení je přílohou č. 1 tohoto dopisu. V případě potřeby vysvětlení vhoďte, prosím, svůj dotaz do schránky SVJ a na shromáždění Vám bude odpovězeno.

Bod č. 4
Odměny za práci pro SVJ.
V tomto bodě znovu otevřeme diskusi k už jednou předloženému návrhu odměňování práce pro SVJ, jak práce ve výboru a kontrolní komisi SVJ, tak i práce údržbáře. Pro připomenutí je zde shrnutÍ:

Výbor navrhuje, aby odměna za práci ve výboru sestávala ze tří složek: 1. základní složka ve výši 1.000, Kč/měsíc hrubého pro každého člena výboru, jako paušální částka za převzetí odpovědnosti vedení SVJ a za připravenost být ostatním členům SVJ k dispozici. 2. proměnlivá složka až do výše 4.000, Kč/měsíc
hrubého pro každého člena výboru za odvedenou práci v závislosti na množství práce pro SVJ v daném měsíci. 3. bonusová složka až do výše 10.000, Kč/rok hrubého pro každého člena výboru podle práce nad rámec běžné agendy v daném roce a spokojenosti shromáždění s prací výboru. S tím souvisí také návrh na navýšení měsíčních záloh na režii ze současných 400, /byt na 550, /byt. To je částka, která by měla pokrýt režijní náklady s výše uvedenými navrhovanými pravidly odměňování při zachování stávající výše dalších režijních poplatků (pojištění domu, vedení účetnictví, poplatek správcovské firmě). Pozn.: počítáno pro případ 3členného výboru. Odměna členům kontrolní komise by sestávala ze dvou složek: 1. základní 1.000, Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise a 2. proměnlivá složka, a to až do výše 3.000, Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise podle skutečně odvedené práce. V případě údržbáře navrhujeme odměňování ve výši 250, Kč/hodina hrubého při jednotlivých úkonech nebo se dohodnout na paušální měsíční částce v případě dlouhodobé spolupráce kolem 6.000,Kč/měsíc.

V tomto bodě výbor také navrhne odsouhlasení zatím nevyplacených dodatečných odměn pro členy výboru
SVJ za práci jak v roce 2020 tak i v roce 2021.

Zatím bylo za 2020 vyplaceno: pan Farkas 16.000, Kč hrubého, paní Rychtářová 39.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 12.500, Kč hrubého.
Návrh odměn nad rámec běžné agendy je nasledující: pan Farkas 16.000, hrubého, paní Rychtářová 16.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 5.000, Kč hrubého. Při odsouhlasení navrhnutých odměn by to znamenalo, že na každý byt připadá měsíčně za rok 2020 cca 158, Kč na odměny
pro členy výboru.
Zatím bylo za 2021 vyplaceno: pan Farkas 29.600, Kč hrubého, paní Rychtářová 34.100, Kč hrubého, paní
Vágnerová 18.850, Kč hrubého.
Návrh odměn nad rámec běžné agendy je nasledující: pan Farkas 10.000, hrubého, paní Rychtářová 10.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 2.000, Kč hrubého. Při odsouhlasení navrhnutých odměn by to znamenalo, že na každý byt připadá měsíčně za rok 2021 také cca 158, Kč na
odměny pro členy výboru.

Bod č. 5
Volba členů výboru SVJ
Oproti minulému období došlo k jistému posunu. Jelikož navrhovaná změna počtu členů výboru na 5 nenašla oporu u členů SVJ, zůstává v platnosti původné znění stanov, které určuje počet členů výboru na 3. Do této chvíle se o práci ve výboru rozhodli ucházet současný předseda výboru pan Farkas (mandát mu končí již 27.4.2022), současná místopředsedkyně výboru paní Rychtářová a členka SVJ paní Doležalová. Kandidátka na
členy výboru je ale otevřená až do momentu hlasování. Každý kandidát/ka dostane na zasedání prostor promluvit k zhromáždění o svých představách práce ve výboru SVJ.

Bod č. 6
Volba členů kontrolní komise
Počet členů kontrolní komise je stanovami SVJ určen na 3. Zatím se v našem SVJ kontrolní komisi nepovedlo personálně obsadit. V současné chvíli ale o práci v kontrolní komisi projevil zájem člen SVJ pan Pudil. Nenajde li se nikdo další, kdo by kandidoval, asi by bylo dobré nejdřív odsouhlasit změnu stanov a to výměnou kontrolní komise za institut kontrolora. Článek VIII by mohl znít následovně:

Článek VIII

Kontrolor

(1) Kontrolor je kontrolním orgánem společenství a je oprávněn: a) kontrolovat činnost společenství a projednávat stížnosti a podání vlastníků jednotek na činnost společenství nebo jeho orgánů, b) nahlížet svým pověřeným členem do účetních a jiných dokladů společenství a vyžadovat od statutárního orgánu potřebné
informace, vysvětlení a písemné podklady pro svoji kontrolní činnost.

(2) Kontrolor odpovídá pouze shromáždění vlastníků, kterému podává zprávu o své činnosti a výsledcíchprovedených kontrol či revizí; je nezávislý na ostatních orgánech společenství. Svoji činnost vykonává vsouladu se stanovami a právními předpisy; zjistíli nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a nejsouli
nedostatky odstraněny, upozorní na ně ve své zprávě shromáždění.

(3) Funkce kontrolora není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu.

(4) Kontrolor je volen a odvoláván shromážděním.

(5) Funkční období kontrolora je pět let.

(6) Kontrolor ve své působnosti zejména: a) kontroluje, zda společenství a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami a jinými právními předpisy, b) podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění, c) je oprávněn účastnit se jednání výboru; za tím účelem je oprávněn požádat výbor o zasílání
pozvánek na schůze výboru spolu s podklady zasílanými členům výboru, d) navrhuje odstranění zjištěných nedostatků a navrhuje opatření vč. termínů k jejich odstranění, e) vyjadřuje se k řádné účetní závěrce společenství a ke zprávě výboru předkládané na shromáždění.

Bod č.
7 Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů
V současné době stanovy SVJ zmiňují povinnosti členů SVJ v souvislosti s rekonstrukcí v bytech v bodě 3.11.:
Člen společenství má povinnost zejména předat společenství před zahájením stavebních úprav projektovou dokumentaci v případě, že stavebně upravuje svou jednotku, a po předchozí výzvě umožnit společenství přístup do jednotky pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části.
Nepřímo ale také např. v bodě 3.5.:

Člen společenství má povinnost zejména zdržet se jednání, jímž by ztížil užívání jednotky nebo společných částí jiným vlastníkům jednotek a nezasahovat tak do práv ostatních členů společenství; úpravy jednotky ve svém vlastnictví provádět tak, aby neohrožoval výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek, provádět
úpravy společných částí jen se souhlasem společenství nebo na základě smlouvy o výstavbě uzavřené se všemi vlastníky jednotek v domě.

nebo také v bodě 3.6.:

Člen společenství má povinnost zejména odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají nebo jimž do domu umožnil vstup, případně nahradit náklad společenství na tento účel vynaložený.

Rekonstrukce bytů byly vždy problémovým aspektem soužití v bytových domech. Vyžadují notnou dávku pochopení na obou stranách jak na straně stavebníka, tak i jeho sousedů. Pro co nejhladší průběh rekonstrukcí je dobré mít v stanovách jasně definovaná pravidla, která nebudou nepodloženě omezovat
stavební práce ale zároveň ochrání ostatní obyvatele domu. Otevřeme tedy prozatím diskusi na toto téma, abychom na nejbližším (8.) zasedání mohli zkusit dohodnutá pravidla zavést do stanov. Jedná se např. o dny a hodiny pro provádění hlučných prací, informace o časovém harmonogramu prací, složení „kauce“ pro případné škody, povinnost denně uklízet rekonstrukcí znečištěné společně užívané prostory apod.

Bod č.
8 Kamerový systém v domě
Téma, které také souvisí s předcházejícím bodem. Jedním ze způsobů jak ochránit majetek a také do jisté míry i zajistit bezpečnost v domě je instalace kamerového systému. Tento způsob má své zastánce i odpůrce.
Diskuse dá prostor o kladech a záporech takového řešení debatovat a zjistit, jestli se poměr obou táborů od
posledního hlasování před několika lety nezměnil. Materiál (převzatý z internetu) k tématice je přílohou č. 2 tohoto dopisu.

Bod č. 9 Různé

Je toho hodně, co si potřebujeme sdělit a není v mých silách to vše vypsat v tomto dopise. Poprosím Vás tedy, abyste přišli na 7. zasedání shromáždění našeho SVJ a podíleli se tak na rozhodování o důležitých záležitostech. Byla by škoda, kdyby zasedání znovu bylo neusnášeníschopné. Nemluvě o tom, že bychom se dostali do nepříjemné situace ohledně nefunkčního výboru vzhledem k tomu, že funkční období dvou členů končí (v čase, když tyto řádky čtete, tak už nejspíš skončilo) 27.4.2022. V případě, že se nemůžete zasedání zúčastnit, využijte, prosím, možnosti nechat se zastupovat prostřednictvím plné moci. Formulář také naleznete v příloze
tohoto dopisu.

Srdečně Vás všechny za výbor SVJ zdraví

Csaba Farkas

předseda výboru

V Praze 27.4.20