Archiv autora: administrator

Seřízení oken 12-13. 12. 2023

Seřízení oken v PDF

Seřízení oken

úterý 12.12.2021 od 8:00 hod. do cca 15:00

středa 13.12. od 15:00

 

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů,

ve výše uvedených termínech proběhne kontrola a seřízení oken v našem domě.

Nutná rezervace termínu po telefonické dohodě na tel. 603 179 843 – pan Kovář.

 

Za výbor SVJ Machkova 1645

 

Csaba Farkas

předseda výboru

 

Revize plynu 6. 9. 2023

revize plynu v PDF

Výzva ke zpřístupnění bytů k
provedení kontroly / revize plynu

Vážení vlastníci,
Žádáme Vás o zpřístupnění bytů, ve kterých je zaveden plyn (i v případě zaslepení přípojky) k provedení pravidelné kontrole plynových rozvodů

TERMÍN: STŘEDA 6.9.2023 OD 15.00 HODIN
NÁHRADNÍ TERMÍN : STŘEDA 13.9.2023 OD 17.00 HODIN

Kontrolu bude provádět pan Holešínský
Telefon : 604 247 754
email: holesinskyplyn@gmail.com

S pozdravem za správní firmu IKON spol. s r.o.
Petr Maleček
referent správy nemovitostí

 

Pozvání na 9. zasedání shromáždění , které se koná ve středu 28.6.2023

Pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

přijměte, prosím, pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 28.6.2023 od 19:00 v společenské místnosti v suterénu domu. Jedná se o specifické zasedání, protože má na programu jenom jeden hlavní bod a to „Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.“

Při revizi plynových rozvodů v září minulého roku revizní technik v revizní zprávě kromě jiného uvedl, že stoupající plynovody jsou zkorodované při průchodech stropními konstrukcemi mezi jednotlivými byty i v instalačních šachtách, dále není (plynovod) opatřen v celé délce ochranným nátěrem a že doporučuje rekonstrukci plynovodu. Tato zpráva nás vedla k uvažování o rekonstrukci všech rozvodů TZB (technického zabezpečení budov) v domě, jelikož i odpadové trubky se blíží ke konci své životnosti a jejich výměnu doporučil i auditor v posudku technického stavu budovy z roku 2020. Spojili jsme se v této věci se zástupci vedlejších vchodů s tím, že bychom mohli rekonstrukci provést společně. Při společných jednáních vyvstala také otázka stavu vzduchotechnických rozvodů a jejich rekonstrukce. Protože prostřední vchod již měl kontrolu rozvodů za sebou a vycházeli jsme z představy, že stav rozvodů bude vzhledem k stejnému stáří a technologickému postupu při výstavbě obdobný, že jejich zjištění se budou použitelné i pro nás. A protože jsme byli informováni, že jejich rozvody vzduchotechniky jsou ve špatném stavu, že bude nutná i jejich výměna. Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto rozvodů obsahuje i rakovinotvorný azbest dostali jsme se do bodu, kdy se začala plánovat rozsáhlá, finančně náročná (cca 5.000.000 Kč/vchod) a i na bezpečnost náročná rekonstrukce stoupaček. S tím souvisela i potřeba vypracování projektu, a proto proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace. Pro náš vchod by se jednalo o částku cca 190.000 Kč.

V úterý 21.6.2023 byl proveden kamerový průzkum šesti vzduchotechnických šachet našeho domu, kterému byl přítomen také člen našeho SVJ pan Formánek, odborník s více než padesátiletou praxí v oboru vzduchotechniky, který se nabídl, že by průzkum dozoroval a spoluvytvořil řešení stavu rozvodů. Průzkum ukázal, že i když jsou naše šachty zanesené a na některých místech blokované zbytečně dlouhými trubkami vedoucími k ventilátorům, pravděpodobně nebude nutná jejich výměna. Každopádně ale, aby byl systém funkční a zdraví neohrožující, bude nutné ho vyčistit, osadit moderními ventilátory s elektrickou zpětnou klapkou a ošetřit nátěrem proti uvolňování azbestu, ke kterému na několika poškozených místech může docházet.

Toto zjištění změnilo původní plán rekonstrukce rozvodů v domě. Ve výše popsané variantě by nedošlo k bourání čelných stěn instalačních šachet, protože by se nelikvidovaly stávající vzduchotechnické rozvody, a tak výměna ostatních rozvodů by byla jednodušší, a i finančně méně náročná. A zároveň vyvstala otázka hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Protože k této změně došlo na poslední chvíli, nebudeme hlasovat o konkrétní variantě projektu. Pan Ing. Nigoš, který vyhrál výběrové řízení na zpracování projektu, bude zasedání přítomen a je připraven zodpovědět Vaše dotazy ohledně rekonstrukce rozvodů. To bude hlavní náplní zasedání.

Na závěr Vám chci říct, že prioritou pro výbor vždy bylo, aby náš dům byl plně funkční a v první řadě bezpečný. Otázka bezpečnosti je pro nás prioritou bez ohledu na to, jak finančně náročná by jakákoli změna byla. Proto je jednou z variant i výměna vzduchotechnických rozvodů obsahujících azbest, která, jak už jsem zmínil, by byla nesmírně finančně i technologicky a organizačně náročná. Jsem přesvědčen, že bychom to zvládli (způsobů, jak financovat rekonstrukci, tak, aby to nikoho ekonomicky nezruinovalo je vícero). Nicméně existuje-li alternativa, která zadání na funkčnost a bezpečnost také splňuje, doporučíme samozřejmě finančně méně náročné řešení. O výsledku ale rozhodujeme všichni spolu na zasedání, a proto Vás znovu vyzývám, abyste se i tohoto 9. zasedání zúčastnili, i když o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě hlasovat nebudeme –  zjištění nových skutečností vyžadují delší čas na zapracování do výsledné podoby rekonstrukce. Také není v mých silách Vám všechno, co bych Vám chtěl sdělit a co byste měli vědět, tady popsat, a i proto Vám doporučuji se zasedání zúčastnit.

Na setkání s Vám se za výbor SVJ Machkova 1645 těší

Csaba Farkas

předseda výboru

Revize hasicích přístrojů a hydrantů červen 2023

Revize hasicích přístrojů a hydrantů v PDF

Odemčené mříže – v červnu 2023

Vážené sousedky, vážení sousedé,

v průběhu zbytku měsíce června 2023 budou probíhat kontroly hasičů a revize hasicích přístrojů a hydrantů v celém domě. První návštěva je hlášená již na zítra.

Prosíme Vás, abyste trvale ponechali mříže odemčené a přístupné z obou stran.

Zároveň opět připomínáme, že trvale platí, že v žádných společných prostorách není dovoleno odkládat jakékoliv věci jako např. kola, koloběžky, kočárky (ať už potřebné či na vyhození) ani odpadky. Týká se to nejen veškerých sklepních prostor, ale také všech chodeb domu (i těch za mřížemi), které patří do společných částí domu a tvoří požární únikovou cestu.

 

Předem děkujeme za Vaši laskavost a spolupráci.

 

Pavla Rychtářová

výbor SVJ

 

V Praze 20. 06. 2023

Pozvánka na 9. shromáždění SVJ 28. 6. 2023

Pozvánka na 9. shromáždění v PDF

POZVÁNKA

 

Vážené sousedky, vážení sousedé, výbor SVJ Machkova 8/1645 Vás srdečně zve na 9. zasedání shromáždění, které se bude konat ve středu 28. 06. 2023 od 19:00 hod. v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

 

PROGRAM ZASEDÁNÍ

 

  1. Zahájení
  2. Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.
  3. Závěr

 

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství před zasedáním obdrží dopis/e-mail s podklady týkajícími se programu zasedání, které budou zveřejněné také na webových stránkách SVJ www.machkova1645.cz

 

za výbor

Csaba Farkas                                          Pavla Rychtářová

předseda výboru                                      místopředsedkyně výboru

V Praze 09. 06. 2023

Velkoobjemový kontejner 2-3. 6. 2023

Kontejner v PDF

Velkoobjemový kontejner

 

 

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů,

od pátku 02.06. cca 14 hod. do soboty 03.06.2023 cca 14 hod.

bude u našeho domu přistaven velkoobjemový kontejner na odpad z Vašich domácností a sklepů.

V tyto dny budete mít příležitost zbavit se pro Vás již nepotřebných věcí,

které můžete odnosit do přistaveného kontejneru.

Prosím, neodkládejte věci po chodbách ani ve sklepě, ale odneste je rovnou do kontejneru.

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU PATŘÍ:

nábytek, koberce, linolea (a další podlahové krytiny), lyže, snowboardy, jízdní kola, kočárky, automobilová skla, zrcadla, sanitární keramika (umyvadla, WC mísy), větve stromů

CO DO VELKOOBJEMOVÉHO KONTEJNERU NEPATŘÍ:

elektrospotřebiče, zářivky, výbojky, LED svítidla, baterie, pneumatiky, nebezpečné odpady, stavební odpady (sutě a stavební materiály), bioodpad (kompostovatelná zeleň)

Připomínáme, že trvale platí, že v žádných společných prostorách není dovoleno odkládat jakékoliv věci (ať už potřebné či na vyhození) ani odpadky. Týká se to nejen veškerých sklepních prostor, ale také všech chodeb domu (i těch za mřížemi), které patří do společných částí domu a tvoří požární únikovou cestu.

Všechny předměty, které budou nalezeny ve společných částech domu (chodby, schodiště i sklepy), budou během této akce vyhozeny do přistaveného kontejneru.

Věříme, že tuto příležitost rádi využijete a bezpečnostní opatření přijmete zodpovědně a s porozuměním.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 29.05.2023

Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Hlodavci v suterénu v PDF

Bezpečnostní upozornění – hlodavci v suterénu

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů, v suterénu domu byl zjištěn výskyt hlodavců a včera byla odbornou firmou provedena opatření.

Upozorňujeme Vás, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti a je nutné zamezit přístupu nepovolaných osob, dětí a domácího zvířectva k nástrahám.

Návnady nejsou volně přístupné. V domech jsou jako ochrana před domácími zvířaty umísťovány deratizační staničky s nástrahami. Nástrahy byly položeny na několik míst v suterénu a budou zde umístěny trvale s pravidelnými odbornými kontrolami.

Protilátkou přípravku při náhodném požití je vitamin K1  – Kanavit. Pravděpodobnost, že pes pozře nebo zakousne přiotráveného hlodavce je malá, ale pokud se tak stane, je vhodné co nejdříve informovat veterinárního lékaře, který ví, jak v tomto případě postupovat.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 19.05.2023