Archiv autora: administrator

Seřízení oken – pátek 17.12.2021 od 8:00 hod.

Seřízení oken – pátek 17.12.2021 od 8:00 hod. v PDF

Seřízení oken – pátek 17.12.2021 od 8:00 hod.

 

Vážené členky a členové SVJ a nájemci bytů,

kvůli pandemické situaci nebude bohužel ani letos proveden pravidelný preventivní servis všech oken v bytech.

V případě, že nutně potřebujete některá okna či balkonové dveře ve svých bytech seřídit, kontaktujte, prosím, nejpozději do středy 15.12.2021 do 12:00 hod. pana Kováře, jehož firma pro nás okna servisuje.

e-mail info@eurookna-praha.cz

SMS 603 179 843

Do zprávy uveďte především číslo bytu, patro, příjmení, a že se jedná o seřízení oken 17.12.21, Machkova 8.

Servis bude probíhat pátek 17.12.2021 od 8:00 hod.

S pozdravem

Pavla Rychtářová

za výbor SVJ

V Praze 13.12.2021

ÚPRAVA ZÁLOH NA ROK 2022 – 9.12.2021

ÚPRAVA ZÁLOH NA ROK 2022 v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

vzhledem k narůstajícím cenám energií nám bylo nabídnuto správcovskou firmou IKON, abychom zvážili navýšení záloh na služby – doporučené navýšení je 30% u ohřevu teplé vody (topení i teplá užitková voda) a 10% u studené vody, záleží ale na Vás, jak velké navýšení případně uznáte za vhodné. V případě, že o navýšení výše záloh od ledna 2022 stojíte, oznamte to, prosím, paní Semerádové emailem na semeradova@ikon.cz nejpozději do pondělí 21.12.2021 24:00. Nebo vyplňte přiložený dotazník a vhoďte nám jej do schránky SVJ nejpozději do neděle 20.12.2021 24:00. Fotokopii Vámi vyplněného dotazníku paní Semerádové pak zašleme my. Včas zaslané žádosti budou zpracovány tak, aby se požadované změny projevily od 1.1.2022.

S přáním příjemných adventních dní a pokojných Vánoc Vás srdečně zdraví

Výbor SVJ Machkova 1645

Doprovodný dopis k 6. shromáždění vlastníku

Doprovodný dopis v PDF

V Praze 15.9.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

jménem výboru našeho SVJ bych Vás rád touto cestou pozval na 6. zasedání shromáždění SVJ Machkova 1645, které se bude konat ve středu 22.9.2021 ve společenské místnosti v suterénu domu. Sezení v místnosti jsme upravili tak, aby vyhovovalo nařízením vlády k zamezení šíření nemoci COVID19. Celkový počet míst k sezení je tak menší (cca 43), než počet členů SVJ (55), ale věříme, že společně s místy k stání a faktu, že se někteří z Vás nechají zastoupit prostřednictvím plné moci, bude toto uspořádání dostačující. Zvažovali jsme i variantu zorganizovat zasedání v některé ze škol v sousedství, ale připadalo nám, že by to některé z Vás mohlo od účasti odradit. Pevně doufám, že spolu s ostatními nařízeními, tak jak jsou popsané na pozvánce (mějte, prosím, příslušné dokumenty k nahlédnutí s sebou), proběhne zasedání v bezpečném prostředí.


K jednotlivým bodům zasedání:

2. Zpráva o hospodaření. Naše paní účetní nám pro potřeby zasedání vypracuje aktuální přehled vycházející z účetnictví SVJ. Důležitým údajem je momentální (15.9.2021, 9:30) zůstatek na bankovním účtu SVJ: 1.584.032,29 Kč. SVJ má i dlužníky na dlužné částky jsou včas upozorňováni, uzavíráme dohody o splátkových kalendářích a v jednom případě jsme účastníci exekučního řízení. V tomto bodě Vás také chceme informovat o investicích, které SVJ za poslední domu provedlo. Jsou přehledně uspořádané v tabulce, která je přílohou č.1 tohoto dopisu. K diskusi bude také navrhované zvýšení odvodů do tzv. Fondu oprav ze současných 7,Kč/m2/měsíc na 15,Kč/m2/měsíc (tzn. navýšení v garsonkách o cca 358, Kč/měsíc, v bytech 3+kk o cca 514, Kč/měsíc a v bytech 3+1 o 704,Kč/měsíc).

3. Odměny za práci pro SVJ.
V tomto bodě znovuotevřeme diskusi k už jednou předloženému návrhu odměňování práce pro SVJ, jak práce ve výboru a kontrolní komisi SVJ, tak i práce údržbáře. Pro připomenutí je zde shrnutí:
Výbor navrhuje, aby odměna za práci ve výboru sestávala ze tří složek: 1. základní složka ve výši 1.000,Kč/měsíc hrubého pro každého člena výboru, jako paušální částka za převzetí odpovědnosti vedení SVJ a za připravenost být ostatním členům SVJ k dispozici. 2. proměnlivá složka až do výše 3.000, Kč/měsíc
hrubého pro každého člena výboru za skutečně odvedenou práci v závislosti na počtu hodin práce (300, Kč/hod. hrubého) pro SVJ v daném měsíci. 3. bonusová složka až do výše 10.000, Kč/rok hrubého pro každého člena výboru podle práce nad rámec běžné agendy v daném roce a spokojenosti shromáždění s prací výboru. S tím souvisí také návrh na navýšení měsíčních záloh na režii ze současných 400, Kč na 600, Kč. To je částka, která by měla pokrýt režijní náklady s výše uvedenými navrhovanými pravidly
odměňování při zachování stávající výše dalších režijních poplatků (pojištění domu, vedení účetnictví, poplatek správcovské firmě). Pozn.: počítáno pro případ 5členného výboru. Odměna členům kontrolní komise by sestávala ze dvou složek: 1. základní 1.000, Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise a 2. proměnlivá složka, a to až do výše 3.000,Kč/rok hrubého pro každého člena kontrolní komise podle skutečně odvedené práce. V případě údržbáře navrhujeme odměňování ve výši 250,Kč/hodina hrubého p
ři jednotlivých úkonech nebo se dohodnout na paušální měsíční částce v případě dlouhodobé spolupráce kolem 6.000,Kč/měsíc.

V tomto bodě výbor také navrhne odsouhlasení dodatečných odměn pro členy výboru SVJ za práci v roce 2020. Zatím bylo za 2020 vyplaceno: pan Farkas 16.000, Kč hrubého, paní Rychtářová 39.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 12.500, Kč hrubého. Návrh odměn nad rámec běžné agendy je následující: pan Farkas 16.000,hrubého, paní Rychtářová 16.000, Kč hrubého, paní Vágnerová 5.000, Kč hrubého.

4. a 5. Volby členů výboru a kontrolní komise SVJ.
V tomto bodě se víceméně nezměnilo oproti minulému hlasování nic, takže podklady najdete v dopisech, které jste obdrželi před druhým hlasováním per rollam (v elektronické podobě jsou k dispozici na internetových stránkách SVJ:
http://machkova1645.cz/2021/04/podklady-per-rollamii/) Možností řešení personálního obsazení výboru je více, bude hlavně záležet na ochotě členů a členek ve výboru nebo kontrolní komisi pracovat. Může nastat i situace, že se nikdo takový nenajde. Pro dokreslení, jak může následný postup vypadat si dovolím Vám předložit přepis dotazu (bez skutečných jmen tazatele a odpovídajícího) a odpovědi k dané tématice z www.portalsvj.cz:


Dotaz: V našem SVJ koncem minulého roku (2013)rezignoval výbor, dle platných postupů. Nikdo ze společenství nechce na funkce kandidovat a taktéž se nepodařilo získat externího pověřeného předsedu. Zatím zde „havarijně“ působí náhradní výbor, tedy 7 členů, kteří první privatizovali byt. Z tohoto počtu je aktivních jen několik členů, někteří jsou dlouhodobě mimo ČR nebo jsou v pokročilém věku. Výbor po celý tento rok zajišťoval běžný chod, ale jeho činnost je omezená, nemáme podpisové právo, razítko, atd. Bohužel situace je na mrtvém bodě, není prostě nikdo, kdo by funkce převzal. Otázka zní: jak dlouho budeme nuceni fungovat coby náhradní výbor (nikdo už v tom nechce pokračovat)a jak je možné situaci řešit. Děkuji.


Odpověď: Jak dlouho budete nuceni fungovat coby náhradní výbor? Tak dlouho, než se začnete chovat jako svéprávné osoby.

Jinak tuto krajní situaci řeší § 165 NOZ:

(1) Nemáli statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu,
kdykoli se o tom při své činnosti dozví.

Tak asi tak…

Milé členky a milí členové našeho SVJ, pevně věřím, že i díky těmto podkladům bude 6. zasedání konstruktivní a svižné. Čím víc nás přijde, o to větší váhu případná přijatá rozhodnutí budou mít. Jak se říká „Jaký si to uděláš, takový to máš“.

Srdečně Vás za výbor zdraví a na setkání s Vámi se těší

Csaba Farkas

předseda výboru

Pozvánka na 6. zasedání shromáždění 22.9.2021 v 19.00

Pozvánka na 6. zasedání shromáždění v PDF

POZVÁNKA

Vážené sousedky, vážení sousedé,

výbor SVJ Machkova 8/1645 vás srdečně zve na 6. zasedání shromáždění,

které se bude konat ve středu 22.9.2021 v 19.00 v jednací místnosti ve sklepě našeho domu.

PROGRAM ZASEDÁNÍ:

 1. Zahájení.
 2. Zpráva o hospodaření.
 3. Odměny za práci pro SVJ.
 4. Volba členů výboru SVJ.
 5. Volba členů kontrolní komise.
 6. Různé.
 7. Závěr.

Podle stanov SVJ je shromáždění schopné usnášení, jsou-li přítomni členové společenství, kteří mají většinu hlasů. Členové společenství se mohou s podklady týkajícími se programu zasedání seznámit u předsedy výboru.

(tel. 732 825 199, byt č. 36, e-mail: svj-machkova1645@seznam.cz)

UPOZORNĚNÍ: V případě konání členské schůze družstva nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 20 osob, jsou to:

 • každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95,
 • osoby jsou usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti).

Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

 • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
 • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
 • absolvování RAT online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
 • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
 • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

Prosíme, zvažte účast pouze jednoho zástupce za bytovou jednotku. Děkujeme.

Za výbor

Csaba Farkas Pavla Rychtářová

předseda výboru místopředsedkyně výboru

V Praze dne 7.9.2021

www.machkova1645.cz

VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM (26.4.-11.5.2021)

Výsledky per rollam 2021 v PDF

SVJ MACHKOVA 1645 – VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM

KONANÉHO VE DNECH 26.4.-11.5.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

rádi bychom Vás dodatečně informovali o výsledku hlasování formou per rollam na přelomu dubna a května. Z celkového počtu 37753 hlasů bylo odevzdáno 24113 hlasů tzn. 63,87%. Neodevzdaných hlasů bylo 13640 tzn. 36,13%. Jelikož pro souhlas s jednotlivými body při korespondenčním hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů, všechny výsledky zde uvedené v procentech se vztahují k celkovému počtu všech hlasů. Kompletní tabulka s podrobným výpisem hlasování jednotlivých členů/bytů pro případnou kontrolu je k dispozici na vyžádání e-mailem na svj-machkova1645@seznam.cz, nebo sms zprávou na tel. č. 732825199 (předseda výboru SVJ) nebo písemně vhozením jednoduché žádosti do schránky SVJ.

Zde jsou výsledky hlasování:

1. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2020.

Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s účetní závěrkou za rok 2020.

PRO: 58,14% PROTI: 0% ZDRŽELI SE: 5,73% NEHLASOVALI: 36,13%

Usnesení bylo PŘIJATO.

2. Oprava znění stanov – bod 9 čl. VII.

Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s opravou bodu 9 čl. VII. stanov Společenství vlastníků jednotek Machkova 1645, který nově bude znít: Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Funkční období členů výboru je pět let. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výboru odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Odstoupí-li člen výboru ze své funkce na schůzi výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu členství ve výboru tímto odstoupením.

PRO: 53,04% PROTI: 6,8% ZDRŽELI SE: 4,03% NEHLASOVALI: 36,13%

Usnesení bylo PŘIJATO.

Děkujeme Vám za účast.

Srdečně Vás zdraví výbor SVJ.

V Praze dne 15.6.2021

 

Otevřený dopis od paní Křenkové

Dobrý den celému vedení SVJ ;-)

dovoluji si vám poslat pochvalný e-mail od mé podnájemnice na firmu, co pokládá lino v domě. Potěšil mne a vás jistě také. Myslím na vás a velmi obdivuji. Vaši trpělivost odolávat všem stěžujícím v domě.
Věřím, že to není jednoduché, ale já byla s vaší prací VŽDY velmi spokojena! A tuším, že nejsem sama.

Přeji hodně síly a zdraví do dalších dnů.

Se srdečným pozdravem

Věra Křenková

Dobrý den,
Linolea na chodbách jsou pryč, ale musím teda říct, ta firma je perfektní, včera to dokonale uklidili, zírala jsem – pamatuju si, jak se to dělalo v paneláku u rodičů na Hájích a tuhle úroveň to teda nemělo ani náhodou.
Mějte se krásně!
Markéta Cib.

Otevřený dopis paní Kacbudová z 26. 4. 2021

Otevřený dopis paní Kacbudová v PDF

Vážený pane Farkas a ostatní členové výboru SVJ,
velmi pečlivě jsem si přečetla veškeré informace, které se týkají renovací domu, investic a výhrady některých členů SVJ (autorů otevřeného dopisu).
Ráda bych Vám všem alespoň touto cestou vyjádřila nejen naší podporu, důvěru, ale zejména velké poděkování za obětavou, trpělivou a velmi profesionální práci, kterou se snažíte i nad rámec zkvalitňovat prostředí domu. Všichni členové SVJ by měli být naopak velmi rádi, že máte snahu a zodpovědně se staráte o vše potřebné a to i bez ohledu na Váš soukromý život, což si někteří členové SVJ zjevně ani neuvědomují. Nechápu, jak vůbec někdo může vznášet kritiky dle mého názoru absolutně neopodstatněné, aniž by se předem alespoň snažili dohledat a zjistit co nejvíce informací, o hrubém a netaktním jednání raději ani nehovořím viz. p.Vošahlík apod.
Kladu si otázku, proč si každý, kdo chce kritizovat náročnou práci všech členů výboru SVJ, nejdříve řádně nepřečte alespoň Stanovy (např. viz. požadavek na kontrolní komisi), což pokládám za prvotní základ povědomí všeho, co se domu v SVJ týče. Pokud dotyční kritizující spoluobčané mají výhrady vyplývající z neznalostí, nebylo by vhodné jim nově vznikající místa do kontrolní komise nabídnout? Snad by se splnil účel, aby do problematiky vnikli hlouběji tak, aby porozuměli všemu, čemu doposud patrně ani skutečně nerozumí, což by ve výsledku mohlo urovnat narušené vztahy, které se začínají zcela zbytečně utvářet.
Naší snahou by mělo naopak být maximální podpora členů představenstva SVJ a vytvářet takové podmínky, aby se všem lidem v domě, zejména v této nelehké době, dobře žilo.
Vážení, pokud bychom Vám mohli být jakkoliv nápomocni i s ohledem na vzdálenost, kde žijeme, jsme Vám kdykoliv plně k dispozici.
Dovolte, prosím, abych Vám ještě jednou projevila VELKÉ poděkování za vše, o co se pro všechny členy SVJ snažíte konat, za váš lidský přístup, obětavost, časovou zátěž, starostlivost i zodpovědnost. Jsem přesvědčena, že svou práci pro lidi vykonáváte skutečně velmi kvalitně a proto Vám přeji mnoho sil, nenechte se odradit těmi, kteří si zjevně lidské snahy pro druhé neumí ani vážit.
S úctou
Hana Kacbudová

Hlasování per rollam 26. 4. 2021

Hlasování per rollam v PDF

Hlasování per rollam – hlasovací lístek v PDF

Hlasování per rollam – bod 1 v PDF

Hlasování per rollam – bod 2 v PDF

V Praze 26.4.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645, hlasování per rollam připravované pro tyto dny má nakonec jinou podobu, než jsme původně zamýšleli. Vzhledem k tomu, že se do pátku 23.4.2021 24:00 kromě stávajících členů výboru SVJ nepřihlásil nikdo další, kdo by chtěl ve výboru nebo kontrolní komisi pracovat, vypouštíme všechny body týkající se počtu členů, personálního obsazení a odměňování členů výboru a kontrolní komise. Tyto záležitosti budou na základě těchto okolností projednány na nejbližším řádném zasedání shromáždění SVJ. Členové současného výboru mají mandát do 27.4.2022 (p. Farkas, pí. Vágnerová) resp. do 21.3.2023 (pí. Rychtářová).
Nicméně uzná-li většina členů SVJ na nejbližším řádném zasedání, že není potřeba rozšíření počtu členů výboru na pět nebo nenajde-li se nikdo, kdo by po případném odsouhlasení navýšení počtů členů výboru na pět výbor doplnil, členové současného výboru na svoje funkce nejpozději na již zmíněném řádném zasedání rezignují. Nebude v našich silách pokračovat a zároveň efektivně a zodpovědně vykonávat svoje funkce ve třech lidech, jak jsme Vás již několikrát informovali. I když pevně věříme, že se tato, v této chvíli patově vyhlížející, situace na nejbližším řádném zasedání vyřeší, zároveň do té doby nastudujeme, jaké jsou možnosti zabezpečení chodu našeho SVJ pro případ, že by se nepovedlo výbor nebo kontrolní komisi SVJ personálně obsadit.
Toto hlasování per rollam se bude týkat jenom 2 bodů, a to:
1) odsouhlasení účetní závěrky
2) odstranění nesouladu ve stanovách SVJ. Pro připomenutí znovu uvádíme zdůvodnění: v současné době jsou stanovy v nesouladu, když ve dvou bodech uvádějí rozdílné délky funkčního období členů výboru SVJ. Tento nesoulad vznikl omylem při zapisování poslední verze stanov do prohlášení vlastníka při zakládání SVJ.

Srdečně Vás všechny zdraví
výbor SVJ

Otevřený dopis paní Balbinderové z 23. 4. 2021

Vážená paní Kantorová, pane Kantore, pane Vošáhlíku, pane Valný,

reaguji na Váš otevřený dopis ze dne 20.4.2021 určený Výboru SVJ Machkova1645.
Zaujala mne věta, že zastupujete i další obyvatele domu. Ráda bych věděla, o které další majitele bytů našeho domu se jedná, případně bych ráda znala i jejich stanovisko k situaci, o které se zmiňujete.

S pozdravem a přáním pěkného dne

P. Balbinderová
byt č. 32

 

Otevřený dopis paní Rychtářové z 19. 4. 2021

Otevřený dopis paní Rychtářové z 19. 4. 2021 v PDF

Vážení a milí sousedé,

ráda bych připojila svůj, zdůrazňuji zcela osobní, názor, neboť pohár mé trpělivosti je téměř plný.

Útoky ze strany p. Vošahlíka, Valného a Kantorové (a čerstvě i Bílého) nabírají na intenzitě a ke slušné a konstruktivní komunikaci či kritice mají hodně daleko. Netýká se to nejen nás, členů výboru, ale bohužel také dodavatelů, kteří s námi odmítají kvůli jejich chování spolupracovat.

Přestože jsme je několikrát vyzývali, aby do výboru vstoupili nebo „nedejbože“ s něčím pomohli, vždy odmítli. Je zajímavé, že na vytváření konspiračních teorií, cílené vyhledávání možných nedostatků, házení špíny nebo zoufalé a trapné pokusy o diskreditaci členů výboru čas mají.

Myslím, že je na čase, aby odhodili své pochroumané ego (protože byl třeba do výboru zvolen někdo jiný nebo protože nejsou schopni respektovat, že má většina členů SVJ při hlasování jiný názor). Očekávám, že podají své kandidátky, a že se budou o funkci ve výboru ucházet. Ráda jim ji přenechám, protože já už mám těch věčných urážek, lží, buzerace a šikany plné zuby. Za sebe mohu říct, že moji důvěru zrovna tito lidé neměli nikdy, takže jsme si asi kvit. Akorát já se k nim chovám vždy slušně.

Co se týká nošení roušek a respirátorů … jen bych jim ráda vzkázala … zameťte si prosím nejdřív před svým vlastním prahem.

A nakonec musím všechny členy SVJ předem informovat, že pokud to takhle bude pokračovat dál, pravděpodobně budu nucena dojít koupit novou nástěnku, protože na tohle dopisování máme málo místa. Pomíjím skutečnost, že SVJ nevlastní tiskárnu, počítač ani papíry a vše tak členové výboru hradí ze svých vlastních prostředků. A nejspíš si to nechám od Vás všech předem pro jistotu odhlasovat.

Přeji krásný jarní den všem příjemným a slušným lidem tohoto domu

Pavla Rychtářová

V Praze 19.04.2021