Podklady k 8. shromáždění SVJ

Podklady k 8. shromáždění SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

nejdříve bych Vám rád  – i když opožděně – popřál vše dobré do roku 2023, hodně zdraví a spokojenosti.

Srdečně Vás zvu na 8. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 01.03.2023 v 19:00 hod. v jednací místnosti v suterénu domu. Níže Vám předkládám podklady k některým bodům pořadu zasedání.

 

 1. Schválení účetní závěrky za rok 2022

V pondělí 27.02.2023 bude hotová a na webových stránkách www.machkova1645.cz zveřejněná účetní závěrka za rok 2022. V případě otázek se můžete obrátit na naší účetní paní Nevědělovou prostřednictvím e-mailu na adresu nevedelova@centrum.cz.

 1. Rekonstrukce rozvodů v domě

Jak vyplynulo ze zprávy technického auditora v roce 2020, zejména rozvody kanalizace a vzduchotechniky je nutné v době max do 5 let vyměnit. Podobně se o rozvodech plynu vyjádřil revizní technik. Na základě toho jsme společně se zástupci vedlejších vchodů (v mnohém řeší obdobné nebo totožné situace jako my) začali zjišťovat bližší informace ohledně výměny jak svislých, tak i ležatých rozvodů v našich domech. Jelikož je informací ohledně této oblasti mnoho, v tomto dopise se omezím jenom na konstatování, že se bude jednat o rekonstrukci velikého rozsahu za cenu odhadem 5.000.000 Kč/vchod. Tyto prostředky navrhujeme řešit bankovním úvěrem, což ve výsledku znamená nejen pravidelnou měsíční splátku připočtenou k současným odvodům do tzv. fondu oprav a zálohám na služby, ale také navýšení odvodu do fondu oprav. Protože možností výpočtů a způsobů splácení půjčky je vícero, budeme se tomu podrobně věnovat na zasedání.

 1. Odměny za práci pro SVJ

V roce 2022 bylo na odměnách za práci pro SVJ vyplaceno dohromady 96.629 Kč hrubého (předseda výboru pan Farkas 42.500 Kč, místopředsedkyně výboru paní Rychtářová 39.629 Kč, členka výboru paní Vágnerová 5.000 Kč (5 měsíců) a členka výboru paní Doležalová 9.500 (8 měsíců)). Výbor navrhuje odměnit také kontrolora pana Pudila částkou 2.400 Kč hrubého. Dohromady by tak na byt připadla částka 150 Kč měsíčně. Výbor navrhne usnesení ohledně pravidel odměňování za práci v orgánech SVJ v rozsahu, jak už bylo několikrát avizováno:

 1. paušální částka 1.000 Kč hrubého měsíčně pro člena/členku výboru
 2. pohyblivá částka do výše 4.000 Kč hrubého měsíčně pro člena/členku výboru dle množství práce
 3. bonusová částka do výše 10.000 Kč hrubého pro člena/členku výboru podle práce nad rámec běžné agendy a podle spokojenosti shromáždění s prací člena/členky výboru
 4. paušální částka 1.000 Kč hrubého ročně pro kontrolora
 5. pohyblivá částka do výše 3.000 Kč hrubého ročně pro kontrolora dle množství práce

 

 1. Volba členky/člena výboru SVJ

Paní místopředsedkyni výboru paní Rychtářové končí funkční období 21.03.2023, a proto je potřebné buď zvolením obnovit její mandát nebo zvolit nového člena nebo novou členku výboru. Výbor doporučuje paní Rychtářovou znovuzvolit z důvodu absolutní spokojenosti s prací paní Rychtářové. Její organizační schopnosti, systematická práce a důslednost jsou obrovským přínosem pro naše SVJ. V případě, že by o práci ve výboru projevil zájem někdo další, prosím o přípravu krátkého představení se na zasedání, aby byla volba podložena seznámením se s kandidátem nebo kandidátkou.

 1. Aktualizace pravidel pro provádění rekonstrukcí bytů

31.05.2022 se konala schůzka členů a členek našeho SVJ ohledně pravidel provádění rekonstrukcí v bytech. Ze schůzky vyplynulo několik pravidel, které bychom měli zakotvit v stanovách SVJ:

Hlučné práce (včetně např. vrtání poliček, sestavování nábytku apod.): všední dny od 8:00 do 18:00 hod., sobota od 9:00 do 15:00 hod. (bez bouracích a vrtacích prací), neděle a svátky vůbec

Zajištění úklidu společných prostor: chodba v patře, výtah/schodiště, přízemí, vchod do domu, případně znečištěné okolí domu (chodníky, trávníky atd.) denně

Zabezpečení výtahu proti poškození: oblepení kartonem apod., stěny, podlaha, dveře

Zabezpečení podlah a zdí pater proti poškození: používat rudl, kolečka, pokrýt podlahy, ochránit stěny, rohy

Zákaz odkládání věcí ve společných prostorách: z bezpečnostních důvodů nesmí být žádné věci odložené ve společných prostorách, je možnost dohodnout se s výborem SVJ na krátkodobé využití volných prostor ve sklepě

Odvoz sutin, odpadu, starého vybavení bytu, nábytku atd.: do přistaveného velkoobjemového kontejneru, nesmí být na trávníku, chodníku apod. v žádném případě neodkládat do kontejnerů na komunální odpad, ani vedle v okolí prostoru kontejnerového stání, využít sběrné dvory, na nábytek možno využít VOK zdarma poskytovaný MČ Praha 11 dle rozpisu

Oznámení od kdy do kdy, kontakty: informovat výbor min. 20 dní předem včetně kontaktů, (firma, jméno, e-mail, telefon) na osobu odpovědnou za stavební/stěhovací práce a na sebe, vyvěsit na nástěnku min. 7 dní předem včetně kontaktů viz výše

Po dokončení rekonstrukce doložení revizních zpráv (elektro, voda, plyn)

Prohlášení stavebníka: aby nedošlo ke sporům ohledně povinností a zodpovědnosti stavebníka směrem k sousedům a domu jako takovému, před zahájením prací stavebník podepíše prohlášení vymezující povinnosti a zodpovědnosti stavebníka

Odpovědnost za vzniklé škody: zatím není ale jasné, jak je možné případně sankcionovat nedodržení pravidel. Návrhy na vratnou kauci, nebo různé sankce jsou kontroverzní, jelikož dokazování viny za škodu jako i její vyčíslení není jednoduché a právně velice těžko vymahatelné.

 1. Různé

V tomto bodě Vás, kromě jiného, budu informovat o žádosti o instalaci připojení datového kabelu firmy T-Mobile spolu s kompenzací za takové připojení a požádám Vás o hlasování o povolení k takovéto instalaci.

Dále v tomto bodě bude prostor k prodiskutování řešení způsobu parkování v naší ulici, které opakovaně budí vášně.

Tento bod také dává prostor na ostatní otázky a témata, které nejsou zahrnuta v předcházejících bodech.

Jak je vidět, k projednání je toho hodně, a i tentokrát půjde o důležité rozhodování. Věřím, že jestli to jenom trochu bude pro Vás možné, využijete příležitost zúčastnit se zasedání a převzít svůj díl zodpovědnosti za náš dům a bydlení v něm. V případě, že se zasedání zúčastnit nemůžete, máte možnost se nechat zastupovat. Pro takový případ najdete k tomuto dopisu přiložený formulář plné moci.

Na setkání s Vámi se těší

 

Csaba Farkas                                                                                                                                   V Praze 24.02.2023

předseda výboru SVJ Machkova 1645