Pozvání na 9. zasedání shromáždění , které se koná ve středu 28.6.2023

Pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ v PDF

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

přijměte, prosím, pozvání na 9. zasedání shromáždění našeho SVJ, které se koná ve středu 28.6.2023 od 19:00 v společenské místnosti v suterénu domu. Jedná se o specifické zasedání, protože má na programu jenom jeden hlavní bod a to „Hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě.“

Při revizi plynových rozvodů v září minulého roku revizní technik v revizní zprávě kromě jiného uvedl, že stoupající plynovody jsou zkorodované při průchodech stropními konstrukcemi mezi jednotlivými byty i v instalačních šachtách, dále není (plynovod) opatřen v celé délce ochranným nátěrem a že doporučuje rekonstrukci plynovodu. Tato zpráva nás vedla k uvažování o rekonstrukci všech rozvodů TZB (technického zabezpečení budov) v domě, jelikož i odpadové trubky se blíží ke konci své životnosti a jejich výměnu doporučil i auditor v posudku technického stavu budovy z roku 2020. Spojili jsme se v této věci se zástupci vedlejších vchodů s tím, že bychom mohli rekonstrukci provést společně. Při společných jednáních vyvstala také otázka stavu vzduchotechnických rozvodů a jejich rekonstrukce. Protože prostřední vchod již měl kontrolu rozvodů za sebou a vycházeli jsme z představy, že stav rozvodů bude vzhledem k stejnému stáří a technologickému postupu při výstavbě obdobný, že jejich zjištění se budou použitelné i pro nás. A protože jsme byli informováni, že jejich rozvody vzduchotechniky jsou ve špatném stavu, že bude nutná i jejich výměna. Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto rozvodů obsahuje i rakovinotvorný azbest dostali jsme se do bodu, kdy se začala plánovat rozsáhlá, finančně náročná (cca 5.000.000 Kč/vchod) a i na bezpečnost náročná rekonstrukce stoupaček. S tím souvisela i potřeba vypracování projektu, a proto proběhlo výběrové řízení na zakázku zpracování projektové dokumentace. Pro náš vchod by se jednalo o částku cca 190.000 Kč.

V úterý 21.6.2023 byl proveden kamerový průzkum šesti vzduchotechnických šachet našeho domu, kterému byl přítomen také člen našeho SVJ pan Formánek, odborník s více než padesátiletou praxí v oboru vzduchotechniky, který se nabídl, že by průzkum dozoroval a spoluvytvořil řešení stavu rozvodů. Průzkum ukázal, že i když jsou naše šachty zanesené a na některých místech blokované zbytečně dlouhými trubkami vedoucími k ventilátorům, pravděpodobně nebude nutná jejich výměna. Každopádně ale, aby byl systém funkční a zdraví neohrožující, bude nutné ho vyčistit, osadit moderními ventilátory s elektrickou zpětnou klapkou a ošetřit nátěrem proti uvolňování azbestu, ke kterému na několika poškozených místech může docházet.

Toto zjištění změnilo původní plán rekonstrukce rozvodů v domě. Ve výše popsané variantě by nedošlo k bourání čelných stěn instalačních šachet, protože by se nelikvidovaly stávající vzduchotechnické rozvody, a tak výměna ostatních rozvodů by byla jednodušší, a i finančně méně náročná. A zároveň vyvstala otázka hlasování o zakázce na zpracování projektové dokumentace. Protože k této změně došlo na poslední chvíli, nebudeme hlasovat o konkrétní variantě projektu. Pan Ing. Nigoš, který vyhrál výběrové řízení na zpracování projektu, bude zasedání přítomen a je připraven zodpovědět Vaše dotazy ohledně rekonstrukce rozvodů. To bude hlavní náplní zasedání.

Na závěr Vám chci říct, že prioritou pro výbor vždy bylo, aby náš dům byl plně funkční a v první řadě bezpečný. Otázka bezpečnosti je pro nás prioritou bez ohledu na to, jak finančně náročná by jakákoli změna byla. Proto je jednou z variant i výměna vzduchotechnických rozvodů obsahujících azbest, která, jak už jsem zmínil, by byla nesmírně finančně i technologicky a organizačně náročná. Jsem přesvědčen, že bychom to zvládli (způsobů, jak financovat rekonstrukci, tak, aby to nikoho ekonomicky nezruinovalo je vícero). Nicméně existuje-li alternativa, která zadání na funkčnost a bezpečnost také splňuje, doporučíme samozřejmě finančně méně náročné řešení. O výsledku ale rozhodujeme všichni spolu na zasedání, a proto Vás znovu vyzývám, abyste se i tohoto 9. zasedání zúčastnili, i když o zakázce na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci TZB rozvodů v domě hlasovat nebudeme –  zjištění nových skutečností vyžadují delší čas na zapracování do výsledné podoby rekonstrukce. Také není v mých silách Vám všechno, co bych Vám chtěl sdělit a co byste měli vědět, tady popsat, a i proto Vám doporučuji se zasedání zúčastnit.

Na setkání s Vám se za výbor SVJ Machkova 1645 těší

Csaba Farkas

předseda výboru