VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM (26.4.-11.5.2021)

Výsledky per rollam 2021 v PDF

SVJ MACHKOVA 1645 – VÝSLEDKY KORESPONDENČNÍHO HLASOVÁNÍ MIMO SHROMÁŽDĚNÍ TZV. PER ROLLAM

KONANÉHO VE DNECH 26.4.-11.5.2021

Milé členky a milí členové SVJ Machkova 1645,

rádi bychom Vás dodatečně informovali o výsledku hlasování formou per rollam na přelomu dubna a května. Z celkového počtu 37753 hlasů bylo odevzdáno 24113 hlasů tzn. 63,87%. Neodevzdaných hlasů bylo 13640 tzn. 36,13%. Jelikož pro souhlas s jednotlivými body při korespondenčním hlasování je zapotřebí nadpoloviční většiny všech hlasů, všechny výsledky zde uvedené v procentech se vztahují k celkovému počtu všech hlasů. Kompletní tabulka s podrobným výpisem hlasování jednotlivých členů/bytů pro případnou kontrolu je k dispozici na vyžádání e-mailem na svj-machkova1645@seznam.cz, nebo sms zprávou na tel. č. 732825199 (předseda výboru SVJ) nebo písemně vhozením jednoduché žádosti do schránky SVJ.

Zde jsou výsledky hlasování:

1. Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2020.

Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s účetní závěrkou za rok 2020.

PRO: 58,14% PROTI: 0% ZDRŽELI SE: 5,73% NEHLASOVALI: 36,13%

Usnesení bylo PŘIJATO.

2. Oprava znění stanov – bod 9 čl. VII.

Usnesení: Shromáždění SVJ Machkova 1645 souhlasí s opravou bodu 9 čl. VII. stanov Společenství vlastníků jednotek Machkova 1645, který nově bude znít: Člen výboru může být z funkce odvolán shromážděním. Funkční období členů výboru je pět let. Člen výboru může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy výboru odstoupení na své schůzi projednal, nejpozději však uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení. Odstoupí-li člen výboru ze své funkce na schůzi výboru nebo na zasedání shromáždění, zanikne mu členství ve výboru tímto odstoupením.

PRO: 53,04% PROTI: 6,8% ZDRŽELI SE: 4,03% NEHLASOVALI: 36,13%

Usnesení bylo PŘIJATO.

Děkujeme Vám za účast.

Srdečně Vás zdraví výbor SVJ.

V Praze dne 15.6.2021